اهالی فرفر کجایین؟
بیایید بیایید( با لحن بابابزرگ هادی و هدی ) ‎- شمیم یاس
@daryaiy: اوهوم ‎- تدوین گر