اهالی فرفر کجایین؟
بیایید بیایید( با لحن بابابزرگ هادی و هدی ) ‎· شمیم یاس
@daryaiy: اوهوم ‎· تدوین گر