برگشت گفت تو سرت یه عالمه کلمه و لغت هست اما نمیتونی ازش استفاده کنی! یعنی خنگم؟