صبح سوار یه تاکسی شدم موسیقیش میگفت: کی میــِــد کی میِد با ناخدا کی میـِـد یه سری درجواب میگفتن: مُ میُوم مُ میُوم با نا خدا مُ میُوم!! خعلیم خوب