از یه ساعتی به بعد به شدت گوش درد میگیرم هم بابت هدفون هم کش چادر