به دوستان میگم داداشم میخواد بیاد ! میخندن فکر میکنن شوخی میکنم