من واقعا حوصله ندارم دوباره مریض شم تازه مثلا خوب شدم جان مادر سرما من و نخور