از صبح دارم مصاحبه بهاره افشاری رو میبینم صداش و نمیشنوم .. خب چرا این قدر ضعیفه صدااااا