دارم فکر میکنم چطور تمرین عصر رو بپیچونم برم خونه و رییس(کارگردان) نکشتم