من تو این یک ماه فقط مریض شدم! دیشب دکتر میگفت عه شما همین چند وقت پیش نیومدید! گفتم بله دیگه دلمون تنگ میشه هی میایم تب داشتم حالیم نبود چی میگم بعدا فهمیدم!!!