خواهر جان آهنگرو برام فرستاد .. کی مید کی مید با نا خدا کی مید! باحاله