بعد از کلد استاپ و کلداکس چشممون به کلد ژل هم روشن شد
چی هس؟ ‎- آیــــه!
کپسول سرماخوردگی ‎- Hamed+
ژلوفن سینوس بگیرین...از همه اینها بهتره ‎- روانشناس