به صورت خبیثانه ای دعا کردیم سردبیر محترم در محله ای دور از اینجا منزل بگیرند