از صبح دارم میمیرم/گفتم بیام سرکارآخر عمری!/الانم زبان رو مونم چه کنم/ بعدش قشنگتره دوست جان زنگ زده که باید بیای خونمون اگه نیای دیگه نه تو .. واااااه