امروز به جبران این دوهفته بی خوابی که کشیدم فقط خوابیدم و خوابدیم و خوابیدم و خوابیدم ..