ای بابا چرا برگشت حس و حال فرفر، چه حسای عجیب و تینیجی داشتیم اون موقعا، الان پیر شدیم.