کاش یه اپ آندرویدی داشته باشه، مثه فرندفید حسرت نخوریم.