از همون فرندفید هیچ جذابیتی نداشتم من، باز خوبه این امر هیچ تغییری نکرده.