یادتونه فرندفید بود هی توییتر میپوکید میومدم فرفر، الان دوباره بعد چن سال ایجوری شد :))