اینجا هم لطفا دخترای داف و دهاتی لایکم کنن، مرسی اه.