اولین قانون موکوم اینه که درباره موکوم با کسی حرف نمیزنید. قانون دوم موکوم اینه که درباره موکوم با کسی حرف نمیزنید.