جا داره تشکر کنیم از هوای ارومیه، که صبحها تابستونه و شبا زمستون.