یکی بیاد بره برا منو و دخمل خرید عید کنه ثواب داره ! جایزه هم مدم