خریدای عید تموم شد برا من اما هنوز لباس مناسب ندارم