کاش می شد این 15 روزه تا عید یهو تموم می شد ! واقعا دیگه خسته ام!!