خدایشش من تو عجم چرا بی بی سی مدعی نشد تقلب شده! فارغ از همه این حرفها اینکه یه لیست سی نفره همش بدون کم وکاست رای بیاره خیلی جالبه ! من هم مثل عارف شوکه شدم