User avatar

مسخره ترین و پوچ ترین توجیه راه ندادن زنا به استادیوم اینه که جوّش برای زنها خوب نیست. انقدر قیم مآبانه است که از دلیل اصلی زشت تره .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10