ما زمانی تو این فرندفید جدید بودیم که دکمه الدر انتریز نداشت. اسماعیل یه بومی