در این بهار آزادی جای حامد و عبدلعلی خالی
آره الان داشتم به همین فکر میکردم. ‎- فضانورد در قهقرا