در این بهار آزادی جای حامد و عبدلعلی خالی
آره الان داشتم به همین فکر میکردم. ‎· فضانورد در قهقرا