"..ممنوعیت ورود به کشورها برای من از فرط تکرار عادی شده..."
از توئیتر ‎· طغرل
این فیدو فقط مرحوم حامد و عبدلعلی میتونستن درک کنن ‎· طغرل
وزارت خارجه امریکا اون مورد ویژه رو تکذیب کرده..میگه علت ممنوعیت ورود موضوعی محرمانه بوده و قانون لغو ویزا اجرا نشده ‎· Milad
عجب! ‎· طغرل