"..ممنوعیت ورود به کشورها برای من از فرط تکرار عادی شده..."
از توئیتر ‎- طغرل
این فیدو فقط مرحوم حامد و عبدلعلی میتونستن درک کنن ‎- طغرل
وزارت خارجه امریکا اون مورد ویژه رو تکذیب کرده..میگه علت ممنوعیت ورود موضوعی محرمانه بوده و قانون لغو ویزا اجرا نشده ‎- Milad
عجب! ‎- طغرل