@vahidlp آهان! ولی اینطور نیست که هر رأیی تو قوه قضائیه (چه ایران چه خارج!) صادر میشه حتماً درسته. سر این پرونده حتی یه بازپرس استعفا داد