تیم ژاپن اگه همینجور ادامه میداد از گلهایی که میزد میتونست برق تولید کنه undefined