User avatar

یکی از مهمترین چیزایی که امریکارو امریکا کرده و فقدانش ایرانو ایران. چیزی که از مشروطه براش مبارزه شده و هنوز ثمر نداده: Rule of Law https://t.co/y4m2aPfhOj .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10