دختر کیمیا اول بی حجاب بود بعد روسری کردن سرش یه کم موهاش بیرون بود الان همون یه ذره هم رفته تو. تهش چادر سرش میکنن برمیگردونن فرانسه .