همین وجود سعید جلیلی تو این کشور به تنهایی کافیه برای اینکه هیچ امیدی به آینده نداشته باشی https://t.co/LU8u86Hk5Q .