حالا برعکسش اگه باشه میگه سرشو بذارید لب چاهچه از قفا ببرید پدرسگو https://t.co/1rEHy5hjDj .