باز دم انتخابات شده روسری خانمها تو تلویزیون میلی یه کم رفته بالا .