طبق اصول حرفه‌ای نیروهای دریایی ایران باید شناورهای آمریکایی را تا آب‌های بین‌المللی همراهی می‌کردند .