اینایی که خیلی با خشم و تعصب تاکید میکنن ملوانای امریکایی متجاوز بودن قشنگ بگن به کجاشون تجاوز شده ماهم بدونیم .