این مصداق جعل نیست؟ فردا نامه بنویسی تاریخ دو ماه بعد روش بزنی؟ https://t.co/lUmMBJOG12 .