با اینکه خودم طرفدار کیروش هستم ولی حس خوبی از اینکه ملت به صفحه اینستاگرام رئیس جمهور حمله میکنن ندارم. که چی آخه؟ .