نمیدونم چرا هر وقت میخوام راجع به فوتبال حرف بزنم ادبیاتم میشه مثل علی پروین. انگار اینجوری میطلبه .