این حسین بدبخت با اون صداش اگه مربیش هر کی دیگه بود پای فینال بود .