رضا روحانی با این همه ادعاش فقط یه شاگردش مونده که اونم به خاطر آوازش رأی نیاورده .