یکیو دیدم کارخونه داره وضعشم خوبه داره کم کم جمع میکنه سرمایه‌شو ببره تو دلالی ملک و اینا. حالا خوبه ملک خودشم راکده .