حرف درستی است به شرط اینکه مثل شرکتها اختصاصی سازی نشن https://t.co/vKJxgOn5N1 .