آخرین تصویر ویدئویی که از خاتمی یادم میاد مربوط به شش سال پیشه تو این ویدئو جدید خیلی بیشتر از شش سال پیر شده .