دوخطر قریب الوقوعی که ایران رو تهدید می کنه یکی بی آبی است و دیگری رهبر شدن آملی لاریجانی .