خبرگان که اصلاً مهم نیست چون اگه روزی قرار به انتخاب رهبر باشه فاکتورهای دیگه تعیین کنندن مجلس هم فعلاً همینکه چوب لا چرخ روحانی نذاره بسه .