وقتی یادم میفته زمانی خواننده وبلاگ آدم تهی مغز و بی هنری مثل نیک آهنگ کوثر بودم خجالت میکشم .