عجیبه که اینترنت وصله تلگرام و توئیتر هم کار میکنه اسمس هم میره .